Vindskyddsisolering

VINDSKYDDSISOLERING

Vindskyddsisolering och aktiv ångspärr – företagets senaste produkt – den mest effektiva vindskyddsisoleringen för väggar och aktiv ångspärr för bostadsutrymmen.
Användning av takmembran under grundläggande taktäckning löser ett ofta förekommande problem – ansamling av kondensat från vattenånga mellan gipsskivor och ångspärrar. Fuktöverskott kan på ett sådant ställe uppstå om ventilationen av vindsutrymmen inte är effektiv ständigt eller periodvis. För att motverka sådana händelser är det bäst att, istället för vanlig ångspärr, montera material som kallas ångregulator vars egenskaper garanterar flöde av vattenånga riktat till värmeisolering. Produkter av denna typ kallas även för “aktiva ångspärrar”. Okontrollerade, periodiska förändringar i luftfuktigheten inne i vindsutrymmen motiverar deras användning. Det har visat sig i praktiken att det är svårt att anpassa alla delar av ventilationssystemet så att risken för ansamling av fukt under ångspärr med ökat diffusionsmotstånd kan elimineras. Det är därför man kan använda ångregulator, om lagret av initial takläggning utgörs av takmembran (MWK med hög ånggenomsläpplighet), för att överskottet av vattenånga kan ta sig utanför taket – till atmosfären – genom värmeisolering.

Produkten har kondenshindrande egenskaper också genom användning av ett lager av bondad duk som motverkar uppkomsten av kondensat från vattenånga. Sålunda är dess benämning : Vapour Regulator 110 dubbelt motiverad.

ParameterVapour Regulator 110
Massa (g/m2)110 +/- 10%
Antalet lager2
Max. styrka vid dragning av 50 mm bred remsa av folie (N/5cm) längs/tvärs200/130
Appliceringstemperaturområde (grader C)-40/+120
Sd- diffusionsekvivalent luftskiktstjocklek (m)2 +/- 1,5
Färgbeige, svart tryck
Standardmått på rulle (m)1,5×50
Standardmått på rulle (m)1,5×50
Luftgenomsläpplighet vid +/- differenstryck [m3/(m2xhx50Pa)]0,01
BrandklassE
VAPOUR REGULATOR

Läggningsanvisning för VAPOUR REGULATOR

Vapour Regulator kan användas:
1. Som ett luftigt och tätt skikt eller vindskyddsisolering i ventilerade väggar, monterat på den kalla sidan (utsidan) av skiljeväggen. Sådan användning av Vapour Regulator är rimlig och möjlig endast i de väggar som innehåller ångspärrar med högre diffusionsmotstånd (t.ex. ångbroms eller ångspärr) som är inbyggda på den varma sidan (insidan) av skiljeväggen (Fig. 2, 3, 4).
2. Som ett skikt som begränsar ångflödet i följande skiljevägar: ventilerade innertak, yttertak och vägg som är monterat på den varma sidan av de nämnda skiljeväggarna (på insidan). Sådan användning av Vapour Regulator är rimlig och möjlig endast i de yttertak och väggar som innehåller högt ånggenomsläppliga membran som är inbyggda på den kalla sidan (utsidan). Det kan vara membran med diffusionsekvivalent luftskiktstjocklek Sd ≤ 0,1 m (fig. 1).
3. Som ett tätande skikt i takläggningen (skikt av initial takläggning) i ventilerade lutande tak på bärläkt, med ventilationsspalt eller ventilationsutrymme ovanför värmeisoleringen och ovanför regulatorn. Monteringssätt för Vapour Regulator är vid denna användning detsamma som för lågt ånggenomsläppliga folier av initial takläggning (fig. 2, 3).

!! Vår anvisning gäller de viktigaste principerna för läggning av Vapour Regulator i dessa tillämpningar.

I. Vapour Regulator som ett luftigt och tätt skikt eller vindskyddsisolering.
Vapour Regulator är avsedd att användas som ett skikt som skyddar mot drag och okontrollerade luftflöden genom springor och sprickor i värmeisoleringen i byggnader. Drag är orsaken till att värmen försvinner ut ur huset och att konstruktioner och värmeisolering i skiljeväggar blir fuktiga. Samtidigt fungerar detta skikt som ett skydd mot väderfaktorer; huvudsakligen mot ändringar i luftfuktighet och mot nederbörd som kan tränga in genom fasaden till följd av skador i den, eller stark vind. Vapour Regulator används oftast:

 1. i ytterväggar i byggnader med trä- eller stålstomme med isolering av mineral- eller glasull mellan konstruktionselementen;
 2. i värmeisolering av väggar i gamla och nya byggnader med den s.k. torra metoden (värmeisolering på en glespanel);
 3. på yttre väggskal av trämaterial (t.ex. OSB-skivor).


För riktig funktion av Vapour Regulator krävs att:

 • avståndet mellan fasaden och Vapour Regulator är minst 2 cm samt inlopp till ventilationsspalt som uppstått på detta sätt ska finnas längst nere och utlopp längst uppe på väggen (fig. 2);
 • förankringssystem för fasadbeklädnader säkerställer tätheten i skiktet Vapour Regulator;
 • ångspärr med Sd ≥ 20 m monteras på insidan av de skyddade regelväggarna.

Vapour Regulator kan läggas direkt på värmeisoleringen med den grå sidan inåt och texten utåt. Vapour Regulator spikas först fast med klamrar eller spikar direkt i träbalkarna i konstruktionen, och trycks sedan till med lister som monteras vertikalt (med hänsyn till luftflöde) mot fundamentet. I stålkonstruktioner ska Vapour Regulator först fästas med dubbelsidiga självhäftande tejper och huvudinfästning utförs av fästsystem för fasader (genom att trycka balkarna på konstruktionen). Både på trä- och metallkonstruktioner kan Vapour Regulator läggas parallelt eller vertikalt till fundamentet med våder som överlappar varandra med 15 cm (fig. 5) och som är markerade på den yttre fiberduken med en tryckt streckad linje. Alla överlappande vådytor ska klistras med självhäftande tejper (fig. 6) och klisterskarven ska anpassas på så sätt att fogen ligger på hårt underlag. Under takfoten och vid fundamentet ska Vapour Regulator läggas så tätt att skarven inte har några sprickor eller springor där värmeisolering syns eller som utgör ett hål in i byggnaden – man ska använda självhäftande tejper eller tätningsskum (fig. 4). Vid fönster-, dörr-, och ventilationsöppningar samt alla andra öppningar ska det skäras ett diagonala snitt i Vapour Regulator och de lösa bitar som uppstår ska vikas inåt och fästas med klamrar eller självhäftande tejper (fig. 1) på väggarnas insida. Ställen som inte täckts ska fyllas ut genom att tejpa dem med självhäftande tejp. Diverse installationegenomföringar som skjuter ut utanför väggen ska tejpas runt med självhäftande tejp. Eventuella skador ska repareras med självhäftande tejper eller lim som enbart är avsedda för detta ändamål. Skarvar mot golv, murar eller innertak ska tätas med tejp (fig. 4).

ANMÄRKNINGAR nr I

 1. På grund av att ultraviolett strålning (UV) som finns i solljuset påverkar Vapour Regulator rekommenderar vi att fästa fasaden så snart som möjligt efter dess läggning och senast 1 månad från den dag då Vapour Regulator läggs på väggen.
 2. Läggare av Vapour Regulator ska uppfylla brandskyddskraven och inte röka cigaretter vid läggning.
 3. Vi varnar för att använda saltimpregneringar för att skydda trälister – de kan skada Vapour Regulators aktiva skikt och alla metalltillbehör, bland annat spikar, skruvar, fästklamrar.

II. Vapour Regulator som ångspärrande skikt som reducerar ångflödet
Ångspärr används för att skydda konstruktioner och värmeisoleringar i skiljeväggar mot vattenånga eftersom kondensering gör att skiljeväggen blir fuktig. En sådan skiljevägg kan vara yttertak, vägg eller innertak (fig. 2, 3, 4). Att varje ångspärr ska läggas tätt är en mycket viktig förutsättning för dess korrekta funktion på grund av vattenångans stora penetrationsförmåga. Detta gäller även Vapour Regulator. Att lämna kvar Vapour Regulator-våder utan att klistra dem ökar väsentligt risken för att vattenånga tränger in och stannar kvar i värmeisoleringen.
Följande rekommendationer har formulerats för takkonstruktioner. Läggningsprinciperna avseende läggning av Vapour Regulator på väggar och innertak är identiska

 1. Vapour Regulator läggs på insidan horisontellt efter läggning av värmeisolering (fig. 7), parallellt (fig. 6), eller snett till taksparren efter behov och beroende på hur komplicerad takstommens konstruktion är. Oavsett hur ångregulatorn ska sträckas ut ska den läggas lite spänd – genom att dra den lite och med texten inåt rummet (så att den är synlig).
 1. Vid horisontell läggning är det bäst att börja uppifrån – från hanbjälkarnas skydd eller taknocken, beroende på hur värmeisoleringen är lagd. Varje våd ska överlappa föregående våd minst 5 cm. Skarven ska tätas med ensidig självhäftande tejp på utsidan av överlappningen eller dubbelsidig tejp på insidan av överlappningen (fig. 8).
 2. Vid läggning längs taksparren (vertikalt) är det bäst att skarva Vapour Regulator med överlapp som klistras på taksparren. Vertikala skarvar utanför taksparren måste utföras särskilt noggrant och det är bäst att klistra följande våder med styva underlägg, t.ex. brädor (de tas bort efter klistringen).
 1. Vapour Regulator fästs till taksparren med klamrar eller dubbelsidig självhäftande tejp. Vi rekommenderar att använda dubbelsidig tejp, eftersom den förhindrar hålbildning i Vapour Regulator. Efter användning av klamrar ska punkteringarna klistras över med bitar av självhäftande tejp. Klamrar slås in enklast med häftpistol.
 1. På skarvar mot vertikala delar: knäväggar, skorstenar och gavlar eller skiljeväggar ska man använda speciella, självhäftande tejper för tätning av skarvar (fig. 9). Dessa tejper har tillräcklig flexibilitet för sådana skarvar. Det är viktigt att lämna kvar tillräckligt överskott av Vapour Regulator på dessa ställen. För dessa skarvar rekommenderar vi att använda trycklister som fästs till de ovannämnda evetuella vertikala delar (väggar).
 2. På eventuella skarvar mot golv ska trycklister också användas (liknande fig. 4).
 3. Runt installationer (t.ex. ventilationssystem eller luftrör) som går igenom taket ska skarvar vid Vaopour Regulator tätas med självhäftande tejper.
 4. Avseende skarvar vid takfönster och manluckor ska man följa rekommendationer från deras tillverkare så att skarvarna vid karmar eller kroppar till dessa delar är täta.

Anmärkningar nr II

Med hänsyn till byggkraven ska alla vindsrum (inte bara badrum), trots läggning av Vapour Regulator, ha en effektivt fungerande ventilation som garanterar luftutbyte i dessa rum.

III. Vapour Regulator som lågt ånggenomsläppligt skikt av initial takläggning

Vapour Regulator kan användas som tätning för taktäckningar på bärläkt genom att fungera som skikt av initial takläggning – på samma sätt som folie av initial takläggning. 

På grund av begränsad ånggenomsläpplighet får Vapour Regulator inte komma i kontakt med värmeisoleringen och därför måste den byggas så att en ventilationsspalt fungerar mellan den och värmeisoleringen (fig. 2, 11, 12) i takvåningar eller ventilationsutrymmen (fig. 3) om vinden bara är ett vindsutrymme. I båda fallen, både för ventilationsspalten och för ventilationsutrymmet, ska man göra lämpliga inlopp (fig. 11) och utlopp (fig. 12) för atmosfärsluft som ventilerar taket och taktäckningen. Inloppet kan finnas i takfoten (fig. 2, 3 ,11) eller i byggnadens gavlar. Vid takvåning ska inloppet finnas så högt som möjligt – till exempel under taknocken (fig. 12) eller i gavlar, om utrymmet över hanbjälken är avsett för att samla upp luft som kommer in från takfoten.

Anmärkningar nr III

 1. På grund av att ultraviolett strålning (UV) som finns i solljuset påverkar Vapour Regulator rekommenderar vi att fästa huvudtäckningen så snart som möjligt efter dess läggning och senast en halv månad från den dag då Vapour Regulator läggs på yttartaket.

Punkterna 2 och 3 Anmärkningar nr I måste också vara uppfyllda.

Denna anvisning anger de viktigaste, grundläggande rekommendationerna och innehåller inte uppgifter om alla möjliga lösningar som används i takkonstruktioner. Det finns situationer där andra lösningar kan användas än de som beskrivs i denna anvisning.
LÄGGNINGSANVISNING

LÄGGNINGSANVISNING FÖR VINDSKYDDSISOLERING MPF

Vår anvisning avser de viktigaste principerna för läggning av Vindskyddsisolering MPF 110 eller 140.
Det är möjligt att använda andra monteringsmetoder som är rimliga med hänsyn till typen av konstruktion och ställda krav.

Vindskyddsisolering MPF är avsedd att användas som ett skikt som skyddar mot drag eller okontrollerade luftflöden genom springor och sprickor i värmeisoleringen i byggnadens ytterväggar. Drag är orsaken till att värmen försvinner ut ur huset och att konstruktioner och värmeisoleringen i skiljeväggar blir fuktiga.

Vindskyddsisolering MPF används oftast:

 1. i ytterväggar i byggnader med trä- eller stålstomme med isolering av mineral- eller glasull mellan konstruktionselement;
 2. i värmeisolering av väggar i gamla och nya byggnader med s.k. torra metoden (värmeisolering på en glespanel);
 3. på yttre väggskal av trämaterial (t.ex. OSB-skivor).

I alla dessa väggkonstruktioner är Vindskyddsisolering MPF avsedd att användas på utsidan (fig. 1) under fasaden över hela väggytan. Fasaderna måste ventileras, oberoende av deras uppbyggnad och typ. Material som oftast används på fasader är: mur av klinker- eller silikattegel, brädor, betong- och keramikbeläggningar, plast- och träbeläggningar, metallkassetter och profilerad plåt.

Vid sådan användning av Vindskyddsisolering MPF måste följande villkor uppfyllas:

 • Vindskyddsisolering MPF måste monteras under ventilerad fasad, dvs. ett avstånd på minst 2 cm måste bibehållas mellan fasaden och vindskyddsisoleringen, och inlopp till ventilationsspalt som uppstått på detta sätt ska finnas längst nere och utlopp längst uppe på väggen;
 • förankringssystem för fasadbeklädnader måste säkerställa tätheten i skiktet av vindskyddsisolering;
 • en förutsättning för att Vindskyddsisolering MPF ska fungera rätt är att montera ångspärr på insidan av de skyddade regelväggarna;
 • Vindskyddsisolering MPF kan läggas på underlagstak av brädor eller direkt på värmeisoleringen med den gråa sidan inåt och texten utåt;
 • Vindskyddsisolering MPF spikas först fast med klamrar eller spikar direkt i träbalkar i konstruktionen, och trycks sedan till med lister som monteras vertikalt (med hänsyn till luftflöde);
 • i stålkonstruktioner ska Vindskyddsisolering MPF först fästas med tejp;
 • vid fönster-, dörr-, ventilationsöppningar och alla andra öppningar ska det skäras diagonala snitt i Vindskyddsisolering MPF och de lösa bitar som uppstår ska vikas inåt och fästas med klamrar eller hjälvhäftande tejper (fig. 2) på väggarnas insida, och de fria utrymmena ska fyllas ut och täckas med tejp;
 • diverse installationegenomföringar som skjuter ut utanför väggen ska tejpas runt med självhäftande tejp (MARMA PE1 eller MARMA W1);
 • eventuella skador ska repareras med självhäftande tejper eller lim som är avsedda för detta ändamål .

ANMÄRKNINGAR

 1. På grund av att ultraviolett strålning (UV) som finns i solljuset påverkar Vindskyddsisolering MPF rekommenderar vi att montera fasaden så snart som möjligt efter läggning av vindskyddsisolering och senast 2 månader från den dag då vindskyddsisoleringen läggs på väggen.
 2. Vänligen rök inte cigaretter när du lägger Vindskyddsisolering MPF.
 3. Vi varnar för att använda saltimpregneringar för att skydda trälister – de kan skada vindskyddsisoleringens aktiva skikt och alla metalltillbehör, bland annat spikar, skruvar, fästklamrar.
 4. Vid isolering av gamla och nya trä- eller tegelväggar med den torra metoden ska man, oberoende av typen av värmeisolering (mineralull eller cellplast), använda vindskyddsisolering på värmeisoleringens utsida.
VAPOUR NORMER

Anvisningen har skrivits enligt vår kännedom och kunskap från maj 2006.

Produkten överensstämmer med:

Del 1: Underlagstak för icke                     Del 2: Vindskydd

Sammanhängande takläggning             för väggar

SN-EN 13859 – 1 + A1:2008                    SN-EN 13859 – 2 + A1:2008        CE12

Försäkran om överensstämmelse nr 02/2012

Vindskyddsisolering VAPOUR REGULATOR MPF 110

Material: PP                                                 gäller från och med 2012-01-02

EGENSKAPERMETODENHETNOMINELLT VÄRDETOLERANS
min.max.
Angivna bruksegenskaper hos produkten:
LängdSN-EN 1848-2[m]50-0 %
BreddSN-EN 1848-2[m]1,5-0,5 %+1,5 %
RakhetSN-EN 1848-2Uppfyller kraven
ViktSN-EN 1849-2[g/m2]110-10 %+10 %
BrännbarhetsklassSN-EN 13501-1[Klass]E
Motstånd mot penetration före och efter åldringEN 1928(Metod A)[Klass]W1
Diffusionsekvivalent luftskiktstjocklek SdSN-EN 1931[m]2-1,5+1,5
Draghållfasthet före åldring, längs/tvärsSN-EN 12311-1/ASN-EN 13859-1[N/50mm]200/130-50/-60+50/+60
Töjning före åldring längs/tvärsSN-EN 12311-1/ASN-EN 13859-1[%]90/90-30/-30+40/+40
Rivstyrkalängs/tvärsSN-EN 12310-1SN-EN 13859-1/B[N]80/100-40/-40+80/+80
BöjlighetSN-EN 1109[°C]-25
Luftgenomsläpplighetvid +/- tryckskillnadSN-EN 12114[m³/(m²xhx50Pa)]≤0,01
Draghållfasthet efter åldring, längs/tvärsSN-EN 12311-1/ASN-EN 13859-1[N/50mm]160/100-50/-50+50/+50
Töjning efter åldring längs/tvärsSN-EN 12311-1/ASN-EN 13859-1[%]25/30-15/-15+80/+80

Användning:

 1. Som ett skikt som reducerar flödet av vattenånga i skiljeväggar av typen innertak, ventilerade: yttertak och vägg, monterat på den varma sidan av dessa skiljeväggar;
 2. Som ett skikt som medger genomluftning och är tätt (vindskyddsisolering) i ventilerade väggar, monterat på den kalla sidan av skiljeväggen;
 3. Som tätande skikt för taktäckningar på ventilerade lutande tak på bärläkt (med ventilationsspalt eller ventilationsutrymme ovanför värmeisoleringen).

Det anmälda organet nr 1486. Isolering – Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej – Pracownia Badań Jakościowych [Centralt forsknings- och utvecklingscentrum för industri för byggnadsisolering – Laboratorium för kvalitativa undersökningar], Katowice, Polen.

Tillverkare av byggprodukten: